ماهیت کار مجتمع فولاد بافق  بدلیل استفاده از قراضه‌ها در فرایند فولادسازی (بازیافت قراضه)، یک فعالیت زیست محیطی می‌باشد. این واحد تولیدی جهت کاهش آلودگی آب، هوا، خاک و همچنین به حداقل رساندن مصرف مواد اولیه و انرژی همواره کوشا بوده که اهم فعالیت‌های انجام شده به شرح ذیل می‌باشند:

 

استقرار نظام مدیریت زیست محیطی (2004-14001-ایزو)

    ● انجام مقدمات اولیه ازقبیل تشکیل کمیته‌ها و انجام پروژه‌های مورد نیاز جهت استقرار این سیستم

    ● آموزش پرسنل و پیمانکاران در رده‌های مختلف سازمانی

    ● تهیه دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و سایر مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت زیست محیطی

    ● تربیت ممیزان داخلی و انجام ممیزی‌های داخلی قبل از انجام ممیزی شخص ثالث

    ● برگزاری جلسات بازنگری مدیریت